Mẫu giấy uỷ quyền công ty mới nhất

mau giay uy quyen cong ty

Mẫu giấy ủy quyền công ty cập nhập mới nhất

Theo những thông tư mới nhất về các văn bản pháp luật hiện hành, hôm nay chúng tôi xin gửi các quý công ty về mẫu giấy ủy quyền công ty mới nhất.

Giấy ủy quyền công ty là văn bản pháp lý cần thiết trong công ty để có thể ủy quyền giữa chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tịch hội đồng thành viên – Giám đốc – tổng giám đốc cho các thành viên khác trong công ty.

Chúng được làm thành văn bản chặt chẽ mà các bạn có thể làm theo các mẫu sau

Mẫu giấy ủy quyền giữa công ty với công ty

Hôm nay, tại trụ sở Công ty Cổ phần ……….., chúng tôi gồm

Bên uỷ quyền: Công ty……………………………………………

Số Chứng minh nhân dân số …………. do Công an Công an ……… cấp ngày …./…./….

Chức danh: ……………….

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bê …….. – Giấy ĐKKD số: ………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hà Tây cấp lần thứ …. ngày ….. tháng …. năm ……

Địa chỉ trụ sở chính: …………………….

Đại diện bởi:………………….Chức vụ:………………………….

Bên uỷ quyền: Công ty……………………………………………

Số Chứng minh nhân dân số …………. do Công an Công an ……… cấp ngày …./…./….

Chức danh: ……………….

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bê …….. – Giấy ĐKKD số: ………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hà Tây cấp lần thứ …. ngày ….. tháng …. năm ……

Địa chỉ trụ sở chính: …………………….

Đại diện bởi:…………………………….Chức vụ:………………………….

Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận uỷ quyền được quyền thay mặt tôi nhân danh Công ty Cổ phần ………….. thực hiện các công việc sau:

  1. Làm việc với đại diện của Ngân hàng …..về vấn đề phong toả tài khoản của Công ty Cổ phần …………….. tại Ngân hàng …… – Chi nhánh ……
  2. Làm việc với các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến sự việc nêu tại điểm 1 của Giấy uỷ quyền này..

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký trên đây đến khi Bên Uỷ quyền có văn bản huỷ Giấy uỷ quyền này.

Chúng tôi, bao gồm Bên uỷ quyền và Bên nhận uỷ quyền cùng cam kết sẽ thực hiện đúng và không có khiếu kiện gì về các nội dung trong Giấy uỷ quyền này.

                BÊN ỦY QUYỀN                                                  BÊN NHÂN ỦY QUYỀN

Bạn có thể => Tải về

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–*****—–

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2005 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày….tháng….năm 20….;

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày….tháng….năm 20….;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty …………………………..;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……….. Nghị quyết số …/….. ngày …./…./….của Hội đồng ……. Công ty  ……….;

Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Công ty ….……… về việc phân công, ủy quyền cho ……;

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà):……………………………………………………………..

Giám đốc ……………………………….. Công ty …………………………….………..

Số CMTND: ………………….., ngày cấp ………….……, nơi cấp ……………..……

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):……………………………………………………..

Phó giám đốc …………………………… Công ty Cổ phần ……………………………

Số CMTND: ………..…., ngày cấp ………………..…, nơi cấp ………………………

Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ….. – Phó Giám đốc …….như sau:

  1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ……………….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của ………………… ban hành kèm theo Nghị quyết số …/….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………….. (sau đây gọi tắt là Quy chế).
  2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ …………
  3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.
  4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ ………………..
  5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của …………….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……………….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.
  6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn ……………theo quy định của Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý ……….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Điều 3: Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan của ………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:GIÁM ĐỐC

Hướng dẫn làm mẫu giấy ủy quyền công ty

  • Các bạn in mẫu giấy và điền thông tin chính xác theo các mục yêu cầu.
  • Ghi rõ thành viên hay công ty được ủy quyền, có thể làm hai bản để mỗi bên được ủy quyền giữ một tờ.

Một số lưu ý :  Giấy ủy quyền công ty sẽ là một văn bản pháp lý được pháp luật công nhận, khi có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tất cả những nội dung trong văn bản sẽ được pháp luật công nhận và giải quyết trên pháp luật.

Trên đây là các mẫu giấy ủy quyền công ty bao gồm: mẫu giấy ủy quyền công ty cho công ty và mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân.

Các bạn có thể tham khảo các mẫu mà công ty thám tử Bảo Minh đã đề cập trên và dùng đúng với trường hợp của công ty mình. Chúc các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả.

Quý vị có thể xem thêm MẪU GIẤY UỶ QUYỀN CÁ NHÂN

5/5 - (3 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *